5. คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

                คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันขององค์กรแรงงาน ในระดับกลุ่มสหภาพแรงงานย่านต่าง ๆ สหพันธ์แรงงานฯ  และองค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน  ปัจจุบันมีสมาชิก 28 องค์กร คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยทำการรณรงค์เคลื่อนไหวเรียกร้องและติดตามประเด็นปัญหาแรงงานร่วมกันเนื่องจากปัญหาความอ่อนแอ แตกแยกของขบวนการแรงงานทำให้ความเคลื่อนไหวเรียกร้องของผู้ใช้แรงงานไทยเป็นไปอย่างไม่มีพลัง ไม่ได้รับการพิจารณาจากรัฐหลายครั้งที่แผนงานและข้อเรียกร้องดีๆ ที่ถูกเสนอโดยองค์กรแรงงานแต่ขาดความเป็นเอกภาพในการทำงาน   ขาดการทำงานและติดตามปัญหาอย่างต่อเนื่องและไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอและขาดความต่อเนื่องของการแก้ไขปัญหา  คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยมีนางสาววิไลวรรณ  แซ่เตีย  เป็นประธานฯ นายสาวิทย์  แก้วหวาน  เป็นเลขานุการ  และมีกรรมการอำนวยการ 9 ท่าน นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์  ประธานสหภาพแรงงานฯ เคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ในปี พ.ศ. 2547-2549
              คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย มีสำนักงานเลขที่ 503 /20 ถนนนิคมมักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเพทฯ 10400 โทร. 02-2513173