มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ปรับค่าจ้างประจำปี 2553
เปลี่ยนบัญชีเงินเดือนใหม่ และจ่ายเงินรางวัลประจำปี ให้แก่เจ้าหน้าที่ฯ


           นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์ เลขานุการ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยเปิดเผยว่า คณะกรรมการ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงาน ไทย มีมติให้ทำการปรับค่าจ้างและจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2553 ให้แก่เจ้าหน้าที่ ดังนี้ คือ
                1. การปรับค่าจ้างประจำปี 2553 ทำการปรับค่าจ้างประจำปี 2553 ให้แก่เจ้าหน้าที่ 3 คน คนละ 1.5 ขั้น ตามบัญชีเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ บัญชี 8 (1) ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ทำให้เจ้า หน้าที่สหภาพฯ ได้รับเงินเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2554  คนที่หนึ่ง  เดือน ละ 1,700 บาท  คนที่สอง และคนที่ สาม เดือนละ 13,010 บาท
               2. การเปลี่ยนบัญชีเงินเดือนจากบัญชี 8 (1) เป็นบัญชี 9 (1)  เนื่องจากคณะกรรมการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยได้นำบัญชีเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ของชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด บัญชี 8 (1) มาใช้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2549 รวมเป็นเวลา 5 ปี ประกอบกับขณะนี้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ประกาศใช้บัญชีเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณออมทรัพย์ บัญชี 10 (1) มาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 คณะกรรม การมูลนิธิฯ จึงได้มีมติให้เปลี่ยนบัญชีเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ออมทรัพย์ จากบัญชี 8 (1) เป็นบัญชี บัญชี 9 (1)  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เมื่อมีการปรับบัญชี เงินเดือนใหม่  ทำให้มูลนิธิฯ ต้องปรับเงินเดือนที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้รับตามบัญชีเงินเดือน 8 (1) ให้เป็นอัตราเงินเดือน ตามบัญชี 9 (1) โดยที่ประชุมมีมติให้ใช้เกณฑ์การปรับเงินเดือน ใหม่โดยใช้เกณฑ์เงินเดือนในขั้นที่มีเงินเดือนใกล้เคียงกัน  ดัง นั้น เงินเดือนใหม่ของเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ทั้งสามคน ตามบัญชี 9 (1) จะเป็นดังนี้ คือ
                 2.1  เจ้าหน้าที่ คนที่ 1 เงินเดือนปัจจุบัน ตามบัญชี 8 (1) ขั้น 32 อัตราเงินเดือน 17,000 บาท ได้รับการ ปรับเงินเดือนเป็นบัญชี 9 (1)  ขั้น 31.5  อัตราเงินเดือน 17,450 บาท ทำให้ได้รับการปรับเงินเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีก เดือนละ 1,160 บาท
                 2.2  เจ้าหน้าที่ คนที่สอง และ คนที่ 3 เงินเดือนปัจจุบัน ตามบัญชี 8 (1)  ขั้น 26.5  อัตราเงินเดือน 13,010 บาท ได้รับการปรับเงินเดือน เป็นบัญชี 9 (1)  ขั้น 26 อัตราเงินเดือน  13,320 บาท ทำให้ได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีก คนละ 310 บาท ต่อเดือน
                 3. การจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2553 (โบนัส) ทำการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2553 ให้แก่เจ้าหน้าที่ 3 คนเท่ากับค่าจ้าง คนละ 1.5 เดือน (เพิ่มขึ้น ครึ่งเดือน) หรือ 45 วัน (เพิ่มขึ้น 15 วัน)  ดังนั้น เจ้าหน้าที่ คนที่ 1 ได้รับเงินรางวัลประจำปี  เป็นเงิน 23,760 บาท  เจ้าหน้าที่ คนที่ 2 และ เจ้าหน้าที่ คนที่ 3 ได้รับเงินรางวัลประจำปี  เป็นเงิน คนละ  18,060 บาท
                 รวมเป็นเงินรางวัลประจำปี 2553 ที่พิพิภัณฑ์แรงงานไทย จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ 3 คน เป็นเงิน  59,880 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)